Podmínky užívání služeb portálu behind stage

(tyto zásady dále též jako „Podmínky“)

Poslední úprava: 26. července 2021

I. Pojmy

1.1. Službou se pro účely těchto Podmínek rozumí souhrn všech služeb poskytovaných Poskytovatelem na Portálu Behind Stage a rovněž všech Poskytovatelem zprostředkovaných notifikačních služeb přímo navazujících na služby poskytované na Portálu Behind Stage. Jedná se především o následující služby: (i) možnost Umělce zveřejňovat na Portálu Behind Stage, na základě registrace a uzavření smluvního vztahu s Poskytovatelem, libovolný (audiovizuální) obsah, který je vždy autorsprávním vlastnictvím Umělce; (ii) možnost Umělce, zprostředkovaná Poskytovatelem, prostřednictvím Portálu Behind Stage uzavírat s Uživateli smlouvy o darování (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“) za účelem dobrovolné finanční podpory konkrétního Umělce; (iii) možnost Umělce, zprostředkovaná (poskytnutá) Poskytovatelem, prostřednictvím Portálu Behind Stage notifikovat Uživatele s aktivním předplatným o novinkách prostřednictvím textové zprávy (SMS) na telefonním čísle Uživatele, zadaném při registraci na Portálu Behind Stage; (iv) předplatné BEHIND STAGE PASS - právo Uživatele libovolně si prohlížet exkluzivní Umělcem zveřejněný obsah, komunikovat s Umělcem prostřednictvím komentářů u zveřejněného exkluzivního obsahu; a (v) předplatné BEHIND STAGE PASS - právo Uživatele být notifikován o novinkách Umělce prostřednictvím textové zprávy (SMS) na telefonním čísle zadaném při registraci na Portálu Behind Stage.

1.2. Uživatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí identifikovatelná fyzická osoba starší 18 let užívající Služeb bezúplatně nebo na základě předplatného BEHIND STAGE PASS, která projevila souhlas s Podmínkami služeb Portálu Behind Stage v rámci registrace.

1.3. Umělcem se pro účely těchto Podmínek rozumí jiná (od Poskytovatele odlišná) podnikající fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba oprávněně užívající Služeb na základě uzavřeného smluvního vztahu s Poskytovatelem, založeného uzavření smlouvy o poskytnutí služeb a přijetím Podmínek užívání Portálu Behind Stage.

1.4. Portálem Behind Stage se pro účely těchto Podmínek rozumí webové stránky dostupné na URL adrese: https://behindstage.com/.

II. Poskytovatel

2.1. Poskytovatelem služeb dostupných na Portálu Behind Stage je společnost Behind Stage s.r.o., sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 116 70 649, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 352637 (dále též „Poskytovatel“).

Kontaktní údaje Poskytovatele:
Adresa pro doručování: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 777 778 273
E-mail: [email protected]
Web: www.behindstage.com

2.2. Poskytovatel je podnikatelem ve smyslu právních předpisů České republiky, který jedná při uzavírání a plnění smluv na Portálu Behind Stage ve smyslu těchto Podmínek v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.3. V případě, kdy bude Uživatel z jakéhokoliv důvodu nespokojený s předplacenou Službou, může kontaktovat Poskytovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 2.1. těchto Podmínek.

2.4. Poskytovatel je výlučným vlastníkem Portálu Behind Stage.

2.5. Portál Behind Stage je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu Behind Stage.

2.6. Obsah Portálu Behind Stage nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání Poskytovatel udělil předem souhlas.

III. Obecná ustanovení

3.1. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Uživatele při užívání Portálu Behind Stage. Veškeré Smlouvy uzavřené v souvislosti s poskytováním Služeb Poskytovatelem se řídí těmito Podmínkami.

3.2. Tyto Podmínky jsou přístupné v tištěné podobě v sídle Poskytovatele a v elektronické podobě na Portálu Behind Stage. Jejich archivace, tisk, případně jiná forma reprodukce je umožněna bez omezení dle svobodné vůle Uživatele.

3.3. Uživatel a Umělec stvrzují, že se seznámili s těmito Podmínkami, že jim porozuměli a že s nimi souhlasí. Uživatel vstupem na Portál Behind Stage stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit. Uživatel je se zněním Podmínek seznámen rovněž v rámci registrace Portálu Behind Stage, což potvrzuje zaškrtnutím políčka "Souhlasím s podmínkami užívání a zásadami zpracování osobních údajů".

3.4. Poskytovatel může znění Podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Poskytovatel informuje Uživatele a Umělce o změně Podmínek na Portálu Behind Stage, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel nebo Umělec mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu Behind Stage. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

3.5. Poskytovatel je oprávněn měnit rovněž ceny Služeb na Portálu Behind Stage. Pro platnou a účinnou smlouvu o poskytnutí služeb uzavřenou mezi Poskytovatelem a Uživatelem však vždy platí, že aplikovány budou Podmínky a ceny služeb platné v den učinění objednávky Uživatelem.

IV. Užívání Portálu Behind Stage Uživatelem

4.1. Přístup a používání Portálu Behind Stage Uživatelem je bezplatné. Uživatel však nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu Behind Stage (tj. náklady na internetové připojení aj.).

4.2. Poskytovatel je účastníkem smluvního vztahu o poskytnutí služeb uzavřeného mezi Poskytovatelem a Umělcem. Poskytovatel je rovněž účastníkem smluvního vztahu o poskytnutí placených služeb předplatného BEHIND STAGE PASS uzavřeného na základě poptávky Uživatele mezi Uživatelem a Poskytovatelem.

4.3. Poskytovatel zprostředkovává možnost uzavření Zdrostředkované smlouvy ve prospěch Umělce, a neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu Behind Stage ani za případné nekalosoutěžní jednání Umělce prostřednictvím Portálu Behind Stage nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu Behind Stage.

4.4. Poskytovatel však není účastníkem Zprostředkované smlouvy a s ní souvisejících právních vztahů uzavřených přímo mezi Umělcem a Uživatelem. Poskytovatel takto uzavřenou Zprostředkovanou smlouvu nijak nezpoplatňuje a nemá z ní ani žádný jiný finanční zisk. Předmětnou, darovanou finanční částku Uživatel hradí prostřednictvím platební brány přímo Umělci. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.

4.5. Poskytovatel nezaručuje Uživateli nepřerušený přístup na Portál Behind Stage, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu Behind Stage. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu Behind Stage, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu Behind Stage, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu Behind Stage, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

4.6. Kliknutím na některé odkazy na Portálu Behind Stage může dojít k opuštění Portálu Behind Stage a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů především, nikoli však výlučně, Umělců.

4.7. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu Behind Stage a či systému, který realizuje přenos dat z Portálu Behind Stage třetím osobám.

4.8. Koupě služeb měsíčního předplatného BEHIND STAGE PASS jednotlivého Umělce, nabízených na základě smluvního vztahu mezi Umělcem a Poskytovatelem, je Uživateli umožněna po přihlášení se do uživatelského účtu na Portálu Behind Stage pomocí telefonního čísla. Uživateli obratem na toto číslo přijde textová zpráva (SMS) obsahující identifikační kód pro přihlášení na uživatelský účet. Pokud Poskytovatel při přihlášení zjistí nesrovnalosti, jako je např. opakované zadání chybného kódu, učiní vhodná opatření, aby předešel škodě, která by Uživateli mohla vzniknout neoprávněným přihlášením na uživatelský účet.

4.9. Přihlašovacím telefonním číslem Uživatele je číslo poskytnuté Uživatelem Poskytovateli.

4.10. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál Behind Stage. Poskytovatel především zruší registraci Uživatele na Portálu Behind Stage na základě následujících skutečností:
a. Uživatel písemně zažádal o zrušení registrace;
b. Uživatel se déle než 1 (slovy: jeden) rok nepřihlásil do svého uživatelského účtu na Portálu Behind Stage a zároveň nemá na svém účtu předplacenou službu BEHIND STAGE PASS;
c. Uživatel porušil povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nebo v platných právních předpisech.

V. Práva a povinnosti Uživatele

5.1. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že:
a. je způsobilý k právním jednáním, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem;
b. veškeré údaje, které poskytuje Poskytovateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
c. se před zahájením užívání Portálu Behind Stage důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

5.2. Uživatel je povinen při užívání Portálu Behind Stage dodržovat právní předpisy a dále je povinen vždy respektovat práva Poskytovatele i třetích osob, především Umělců, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí: a. užívat Portál Behind Stage v rozporu s těmito Podmínkami,
b. komerčně užívat kterékoli části Portálu Behind Stage způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele a/nebo Umělce,
c. získávat přihlašovací údaje jiných Uživatelů,
d. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu Behind Stage, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo tok dat Portálu Behind Stage,
e. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu Behind Stage. Portál Behind Stage je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Poskytovatele a který je v souladu s jeho určením.

5.3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že nebude používat Portál Behind Stage, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů.

5.4. Uživatel bere na vědomí, že pro účely poskytnutí Služeb, bude Poskytovatelem kontaktován prostřednictvím textové zprávy (SMS) na telefonním čísle, které Uživatel Poskytovateli sdělil, a to v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů zveřejněných a volně dostupných na Portále Behind Stage.

VI. Objednávka a uzavření smlouvy o poskytování služeb předplatného BEHIND STAGE PASS

6.1. Zpoplatněné služby měsíčního předplatného jednotlivého Umělce se souhrnným názvem BEHIND STAGE PASS, nabízené na základě smluvního vztahu mezi Umělcem a Poskytovatelem, a jejich specifikace jsou přehledně popsány na Portálu Behind Stage, a to včetně cen, daní a všech souvisejících nákladů účtovaných Poskytovatelem.

6.2. Uživatel si je vědom, že jeho jednání spočívající v kliknutí na tlačítko placené Služby měsíčního předplatného BEHIND STAGE PASS na uživatelské stránce konkrétního Umělce a následné vyplnění platebních údajů a potvrzení platby kliknutím na tlačítko „ZAPLATIT X Kč“ je přijetím nabídky na uzavření smlouvy o poskytování služeb předplatného BEHIND STAGE PASS (dále jen „Smlouva“) takto Uživatelem vybraných na Portálu Behind Stage ve smyslu platných právních předpisů.

6.3. Smlouva je uzavřena doručením objednávky učiněné dle předchozího odstavce Poskytovateli, a to na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta Smlouvy uplyne vždy na konci toho kalendářního měsíce, ve kterém bylo předplatné zrušeno.

6.4. V případě nemožnosti provedení on-line úhrady kupní ceny za službu předplatného BEHIND STAGE PASS např. z důvodu nedostatečného zůstatku finančních prostředků na účtu Uživatele, nebo uplynutí doby platnosti použité platební karty, je podaná objednávka automaticky stornována a Uživatel je o tomto vyrozuměn textová zpráva (SMS) adresovanou na telefonní číslo, které Uživatel sdělil Poskytovateli.

6.5. Poskytovatel Uživateli potvrdí objednávku bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, a to prostřednictvím textové zprávy (SMS) adresované na telefonní číslo, které Uživatel uvedl při registraci na Portálu Behind Stage. Potvrzení objednávky obsahuje nejméně: a. identifikační údaje Poskytovatele;
b. identifikační údaje Uživatele;
c. jedinečný identifikátor objednávky (číslo objednávky),
d. datum uskutečnění objednávky,
e. souhrn objednaných služeb,
f. jednotkovou cenu služeb a celkovou cenu, tzn. včetně daní a jiných poplatků.

6.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

VII. Ceny a platební podmínky

7.1. Služby jsou poskytovány vždy za ceny smluvní. Ty jsou na Portálu Behind Stage uváděny vždy včetně veškerých daní a poplatků spojených s poskytováním dané Služby předplatného dle obecně závazných právních předpisů.

7.2. Uživatel má zaručenu cenu souhrnné služby předplatného BEHIND STAGE PASS platnou v době podání objednávky.

7.3. Poskytovatel umožňuje úhradu kupní ceny za Služby platbou kartou prostřednictvím platební brány „Stripe“, služby poskytované společností Stripe Technology Europe, Limited, reg. č.: IE599050, se sídlem 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Dublin, D01h104, Ireland.

7.4. Závazek Uživatele uhradit kupní cenu je v případě bezhotovostní platby splněn připsáním příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.

7.5. Poskytovatel dodává daňový doklad za koupi Služby předplatného Uživatelem prostřednictvím e-mailové adresy zadané Zákazníkem při registraci, společně s potvrzením objednávky. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené obecně závazným právním předpisem. V případě, že by daňový doklad předepsané náležitosti neobsahoval, je Uživatel oprávněn jej vrátit zpět Poskytovateli k opravě.

VIII. Podmínky zprovoznění Služby po uzavření Smlouvy

8.1. V případě uzavření Smlouvy, jejíž obsah je specifikován na Portálu Behind Stage, bude tato služba Poskytovatelem zprovozněna bez zbytečného odkladu po připsání uhrazené kupní ceny na účet Poskytovatele, nejpozději však do 24 hodin po připsání uhrazené kupní ceny.

8.2. Nelze-li jakoukoli ze Služeb zprovoznit ve shora uvedených lhůtách, je Uživatel vyrozuměn bez zbytečného odkladu o novém předpokládaném termínu zprovoznění Služby.

8.3. Poskytovatel není v prodlení s plněním smluvních závazku nebude-li některá Služba zprovozněna v dohodnutém termínu, aniž by zpoždění bylo způsobeno na straně Poskytovatele. Nebude-li Službu možno zprovoznit dlouhodobě (nejméně 1 kalendářní měsíc), je Uživatel i Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

IX. Odstoupení od Smlouvy

9.1. Uživatel může od uzavřené Smlouvy odstoupit v případech, ve kterých tak stanoví zákon nebo tyto Podmínky.

9.2. Odstoupení od Smlouvy Poskytovatelem:
a. Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy v případech, kdy tak stanoví zákon nebo tyto Podmínky;
b. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy nebo její části v případě, kdy Uživatel nezaplatil kupní cenu nebo kupní cenu za obnovu předplatného služby BEHIND STAGE PASS např. z důvodu nedostatečného zůstatku finančních prostředků na účtu Uživatele, nebo uplynutí doby platnosti použité platební karty a neučinil-li tak v přiměřené lhůtě ani po urgenci Poskytovatele;
c. Odstoupením se závazek stran ruší od počátku;
d. V případě, že Uživatel uhradí kupní cenu za Službu předplatného po odstoupení od Smlouvy Poskytovatelem je Poskytovatel povinen vrátit uhrazenou kupní cenu Uživateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů poté, co od Smlouvy odstoupil.

X. Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů jsou upraveny ve zvláštním dokumentu, který je dostupný na Portálu Behind Stage.

XI. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Umělcem

11.1. Smluvní vztah mezi Umělcem a Poskytovatelem a podmínky poskytování Služeb se vždy řídí především ustanoveními smlouvy uzavřené mezi Umělcem a Poskytovatelem. Ustanovení těchto Podmínek se použijí pouze podpůrně.

11.2. Poskytovatel je povinen umožnit Umělci spravovat svůj profil na Portálu Behind Stage, poskytovat smluvené Služby, evidovat a odesílat objednávky Uživatelů přes administrační rozhraní Portálu Behind Stage a udržovat Portál Behind Stage veřejně v provozu tak, aby mohl kterýkoli Uživatel s aktivním předplatným BEHIND STAGE PASS v souladu s Podmínkami užití, s pomocí Portálu Behind Stage či aplikace užívat poskytovaných Služeb.

11.3. Cena a rozsah nabízených služeb jsou vždy specifikovány profilu, činnosti a sociálnímu dosahu jednotlivého Umělce. Specifikace Služeb je přehledně popsána v rozhraní uživatelského účtu jednotlivého Umělce na Portálu Behind Stage, a to včetně cen, daní a všech souvisejících nákladů účtovaných Poskytovatelem.

11.4. V případě uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Umělcem na individualizovaný balík služeb specifikovaný na Portálu Behind Stage jehož součástí jsou především, nikoli však výlučně služby zprostředkovávání možnosti: (i) zveřejnit libovolného (audiovizuálního) obsahu, ke kterému má Umělec autorská práva, na Portálu Behind Stage; (ii) uzavřít Zprostředkované smlouvy s Uživateli za účelem dobrovolné finanční podpory Umělce; (iii) notifikovat Uživatele s aktivním předplatným o novinkách prostřednictvím textové zprávy (SMS) na telefonním čísle Uživatele, budou tyto služby zprovozněny po individuální domluvě s Umělcem, nejpozději však do 10 pracovních dní od připsání uhrazené kupní ceny na bankovní účet Poskytovatele, pokud nedojde k prodloužení této lhůty z důvodu, který nebyl zaviněn Poskytovatelem nebo na základě vzájemné domluvy Umělce a Poskytovatele.

11.5. Poskytovatel na základě smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Umělcem poskytuje Umělci po dobu trvání této smlouvy nevýhradní, nepřenositelnou, nepřevoditelnou a bezúplatnou licenci k propagaci Portálu Behind Stage prostřednictvím marketingových materiálů poskytnutých Poskytovatelem. Bude-li Umělec mít zájem propagovat Portál Behind Stage jinými způsoby, je povinen si opatřit u Poskytovatele souhlas.

11.6. Umělec je povinen sdílet, spravovat a udržovat svůj profil na Portálu Behind Stage dle svých nejlepších schopností, vždy ke spokojenosti Uživatele. Umělec vystupuje ve vztahu k Uživatelům svým jménem a na svou odpovědnost – nesmí však zrazovat Uživatele od používání některé ze Služeb Poskytovatele, či jinak cíleně působit se záměrem propagace svého podnikání na úkor Poskytovatele či jeho zprostředkující role.

11.7. Umělci se zakazuje publikovat na svém profilu na Portálu Behind Stage jakýkoliv obsah, k jehož zveřejnění nemá oprávnění (především autorskoprávní). Uzavřením smlouvy Umělec potvrzuje, že je vlastníkem veškerého obsahu a informací, které na Portálu Behind Stage zveřejní, a dále, že k veškerému obsahu uvedenému na svém profilu na Portálu Behind Stage chráněnému právem duševního vlastnictví, jako jsou fotografie, loga aj. výslovně Poskytovateli uděluje nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou bezúplatnou licenci k propagaci Umělce prostřednictvím na svém profilu na Portálu Behind Stage a jiných médií. Tato nevýhradní licence zaniká odstraněním obsahu z Portálu Behind Stage, případně zánikem smlouvy. Veškeré potenciální nároky plynoucí z porušení průmyslových práv jdou výlučně za Umělcem.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Práva a povinnosti mezi Umělcem, Uživatelem a Poskytovatelem ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy zejména, nikoli však výlučně, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

12.2. Uživatel v postavení spotřebitele má právo u Poskytovatele uplatnit práva z vadného plnění v souvislosti se Smlouvou prostřednictvím kontaktních údajů Poskytovatele uvedených v článku II. 1 těchto Podmínek.

12.3. Uživatel v postavení spotřebitele má rovněž další specifická práva dle závazných ustanovení právních předpisů České republiky. Před podáním žaloby k příslušnému soudu má Uživatel nárok (a) předložit stížnost České obchodní inspekci, www.coi.cz , jakožto orgánu oprávněnému řešit stížnosti spotřebitelů a spory mimosoudní cestou, nebo (b) použít link https://ec.europa.eu/consumers/odr za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu on-line.

12.4. Tyto Podmínky jsou součástí obsahu Smlouvy uzavírané při objednání souhrnné služky BEHIND STAGE PASS na Portálu Behind Stage. Právní vztahy týkající se Služeb, neupravené těmito Podmínkami, se dále řídí právními předpisy České republiky, zvláště pak příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Případné právní spory vzniklé z těchto smluvních vztahů rozhodují české soudy. Jako místně příslušný se sjednává obecný soud Poskytovatele, případně věcně příslušný soud, v jehož obvodu leží obecný soud Poskytovatele.

12.5. Ustanovení smluv uzavřených mezi Uživatelem a Poskytovatelem mají v případě rozporu přednost před těmito Podmínkami.

12.6. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

12.7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti jejich zveřejněním na Portálu Behind Stage.

V Praze, dne 26. července 2021
Behind Stage s.r.o.
Poskytovatel