Zásady zpracování osobních údajů

(tyto zásady dále též jako „Zásady“)

Poslední úprava: 26. července 2021

I. Účel Zásad

1.1. Účelem těchto Zásad je splnit informační povinnost vůči Vám, Uživatelům a Umělcům využívajícím služeb dostupných na webových stránkách https://behindstage.com/, vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též „GDPR“).

II. Pojmy

2.1. Subjektem se pro účely těchto Zásad rozumí Uživatel či Umělec, který je identifikovanou fyzickou osobou, a je tak vůči Poskytovateli v postavení Subjektu Osobních údajů.

2.2. Službou se pro účely těchto Zásad rozumí souhrn všech služeb poskytovaných Poskytovatelem na webových stránkách https://behindstage.com/ a rovněž všech Poskytovatelem zprostředkovaných notifikačních služeb přímo navazujících na služby poskytované na webových stránkách https://behindstage.com/. Jedná se především o následující služby: (i) možnost Umělce zveřejňovat, na základě registrace a uzavření smluvního vztahu s Poskytovatelem, libovolný (audiovizuální) obsah, ke kterému má Umělec autorská práva, na webových stránkách https://behindstage.com/; (ii) možnost Umělce (jiného podnikatele), zprostředkovaná Poskytovatelem, prostřednictvím webových stránek https://behindstage.com/ uzavírat s Uživateli smlouvy o darování ve prospěch Umělce; (iii) možnost Umělce (jiného podnikatele), zprostředkovaná Poskytovatelem, prostřednictvím webových stránek https://behindstage.com/ notifikovat Uživatele s aktivním předplatným o novinkách prostřednictvím textové zprávy (SMS) na telefonním čísle Uživatele, zadaném při registraci na webových stránkách https://behindstage.com/; (iv) možnost Uživatele si tento obsah na základě předplatného prohlížet a komunikovat s Umělcem prostřednictvím komentářů u zveřejněného obsahu; a (v) právo Uživatele být na základě aktivního předplatného notifikován o novinkách Umělce prostřednictvím textové zprávy (SMS) na telefonním čísle zadaném při registraci na webové stránce https://behindstage.com/.

2.3. Uživatelem se pro účely těchto Zásad rozumí identifikovatelná fyzická osoba starší 18 let užívající Služeb bezúplatně nebo na základě předplatného, která projevila souhlas s Podmínkami používání služeb webových stránek https://behindstage.com/ v rámci registrace.

2.4. Umělcem se pro účely těchto Zásad rozumí identifikovatelná podnikající fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba oprávněně užívající Služeb na základě uzavřeného smluvního vztahu s Poskytovatelem, založeného uzavření smlouvy o poskytnutí služeb a přijetím Podmínek používání služeb v rámci registrace na webových stránkách https://behindstage.com/.

2.5. Osobními údaji se pro účely těchto Zásad rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jejíž Osobní údaje jsou zpracovávané v souvislosti s poskytováním Služeb a provozováním webových stránek https://behindstage.com/.

2.6. Správcem Osobních údajů je ta osoba, která určuje účely a prostředky zpracování Osobních údajů. Při užívání webové stránky https://behindstage.com/ dochází ke dvojímu zpracování Osobních údajů:

2.6.1 Poskytovatel zpracovává Osobní údaje Uživatelů. Poskytovatel zpracovává Osobní údaje Uživatelů sloužící k základní identifikaci osoby užívající Služeb a ke splnění Služeb poptaných Uživatelem. Poskytovatel je vůči takovým Osobním údajům v postavení Správce. Kategorie Osobních údajů a rozsah a účel tohoto zpracování je vymezen v těchto Zásadách.

2.6.2 Poskytovatel zpracovává Osobní údaje Umělců. Poskytovatel zpracovává Osobní údaje Umělců nezbytné pro uzavření smluvního vztahu, tj. pro zveřejňování libovolného autorsky vlastněného obsahu Umělce na webových stránkách https://behindstage.com/ a zasílání notifikačních textových zpráv (SMS) Uživatelům s aktivním předplatným na základě výzvy Umělce. Poskytovatel je vůči takovým Osobním údajům v postavení Správce. Kategorie Osobních údajů a rozsah a účel tohoto zpracování je vymezen v těchto Zásadách.

III. Poskytovatel

3.1. Poskytovatelem veškerých služeb dostupných na webových stránkách https://behindstage.com/ je společnost Behind Stage s.r.o., sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 116 70 649, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 352637 (dále též „Poskytovatel“).

3.2. Poskytovatel při shromažďování, uchovávání a zpracování Osobních údajů Subjektů Osobních údajů, jež obdrží v souvislosti s provozováním webových stránek https://behindstage.com/, postupuje v souladu s právními předpisy Evropské unie a České republiky.

3.3. V případě potřeby je možné kontaktovat Poskytovatele prostřednictvím [email protected].

IV. Osoba pověřená ochranou osobních údajů

4.1. Máte má právo kdykoliv se obracet v záležitostech souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů Poskytovatelem a výkonem svých práv v oblasti ochrany Osobních údajů na osobu pověřenou ochranou osobních údajů ustanovenou Poskytovatelem.

4.2. Osobu pověřenou ochranou osobních údajů je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy [email protected].

V. Informace o zpracování osobních údajů Poskytovatelem

5.1. Kategorie zpracovávaných Osobních údajů pro plnění smlouvy mezi Poskytovatelem a Umělcem. Poskytovatel zpracovává následující kategorie Osobních údajů coby nezbytné pro plnění smlouvy mezi Poskytovatelem a Umělcem (Osobní údaje budou uloženy po dobu existence profilu Umělce, není-li u jednotlivého Osobního údaje uvedeno jinak):

5.1.1 údaje pro identifikaci Umělce, zejména pak jeho osobní jméno, příjmení nebo obchodní firmu;

5.1.2 kontaktní údaje Umělce, zejména pak jeho e-mailovou adresu a telefonní číslo;

5.1.3 platební údaje, zejména bankovní spojení a číslo účtu;

5.1.4 údaje o Umělcem využívaných Službách a způsobu jejich využívaní Umělcem;

5.1.5 údaje o historii plateb Umělce za Služby.

5.2. Účel zpracování Osobních údajů získaných od Umělce. Osobní údaje uvedené v odst. 6.1 jsou Poskytovatelem zpracovávány za účelem plnění smlouvy uzavřené se Umělcem, poskytnutí objednané Služby nebo za účelem vyúčtování cen za Služby. Právním základem pro toto zpracování je plnění uzavřených smlouvy. Osobní údaje jsou dále používány pro marketingové účely. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem Poskytovatele, pokud se jedná o přímý marketing, neboť přímý marketing je ve smyslu GDPR oprávněným zájmem Poskytovatele.

5.3. Kategorie zpracovávaných Osobních údajů Uživatelů sloužících k užívání Služeb. Zpracování Osobních údajů je zásadní pro nabízení Služeb Poskytovatele. Většinu těchto údajů Uživatel předává Poskytovateli sám, tedy bez vyžádání těchto Osobních údajů ze strany Poskytovatele. V souvislosti s užíváním Služeb však dochází i ke zpracování určitého množství povinných Osobních údajů sloužících k základní identifikaci Uživatelů. Poskytovatel se však snaží množství údajů minimalizovat, čemuž mohou pomoci i Uživatelé samotní tím, že s Poskytovatelem budou sdílet pouze nezbytné údaje, které jsou potřebné k plnění smluvních povinností Poskytovatele. K tomuto Poskytovatel tímto Uživatele vyzývá.

5.4. Vytvoření účtu: Při zřizování Uživatelského účtu budete požádáni o zadání kmenových údajů. Jedná se o naprosto nezbytné údaje, bez kterých není možné vytvořit uživatelský profil. Obzvláště důležité je telefonní číslo Uživatele, protože Poskytovateli umožňuje identifikovat Uživatele v systému při dalším přihlášení. Telefonní číslo je rovněž používáno k ověření identity Uživatele pro účely přihlášení na účet a jako hlavní nástroj poskytování Služeb.

Kategorie osobních údajů:
Profilové údaje (kmenové údaje)
Informace o zařízení a přístupové údaje

Právní základ:
Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění smlouvy

5.5. Přihlášení: Pokud již máte existující uživatelský účet je pro přihlášení nutné zadat telefonní číslo. Následně Vám na toto číslo přijde textová zpráva (SMS) obsahující identifikační kód pro přihlášení na uživatelský účet. Pokud Poskytovatel při přihlášení zjistí nesrovnalosti, jako je např. opakované zadání chybného kódu, učiní vhodná opatření, aby předešel škodě, která by Uživateli mohla vzniknout neoprávněným přihlášením na uživatelský účet.

Kategorie osobních údajů:
Profilové údaje (kmenové údaje)

Právní základ:
Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění smlouvy při registraci;
Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pro bezpečnostní opatření

5.6. Údaje o předplatném: Vždy, když si objednáte předplatné, bude informace o tom přidána k Vašemu uživatelskému profilu. Všechny tyto informace si můžete kdykoliv ve svém profilu zobrazit. Na základě těchto informací máte možnosti získat přehled o svých aktuálních a předchozích předplatných. Stejné informace Poskytovatel rovněž používá ke zlepšení Služeb. V případě, že požádáte o jejích vymazání nebo když se Váš profil stane neaktivním, provede Poskytovatel anonymizaci těchto informací, abych je mohl nadále v anonymizované podobě používat k optimalizaci Služeb.

Kategorie osobních údajů:
Historie předplatného vybraných Umělců, doba zahájení a ukončení předplatného.

5.7. Platební údaje: Tyto informace Poskytovatel potřebuje, abych mohl přiřadit Vaše platby k Vámi objednaným předplatným a na základě toho Vám poskytnout objednanou Službu. V závislosti na platební metodě, kterou zvolíte v rámci objednávky, sdílí Poskytovatel Vaše údaje s poskytovatelem konkrétní platební metody; tak je tomu například, když se rozhodnete provést platbu přes Stripe (Uživatelovi Osobní údaje jsou předány společnosti Stripe Technology Europe, Limited, reg. č.: IE599050, se sídlem 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Dublin, D01h104, Ireland); pokud se rozhodnete provést platbu platební kartou, údaje týkající se takové platby Poskytovatel nikdy nezpracovává a interakce Uživatele tak probíhá pouze s příslušným provozovatelem platební brány, společností Stripe.

Kategorie osobních údajů:
Způsob platby, historie plateb

5.8. Aplikace: Poskytovatel vždy pracuje na tom, aby Uživatelům a Umělcům mohl poskytnout úžasnou zkušenost. Z tohoto důvodu má vážný zájem na tom, aby Uživatelé i Umělci měli Službu dostupnou kdykoliv a kdekoliv, prostřednictvím Aplikace Behind Stage.

Kategorie osobních údajů:
Lokalizační údaje
Profilové údaje (kmenové údaje)
Informace o objednávkách a předplatném

Právní základ:
Jestliže zpracování Osobních údajů probíhá se souhlasem Uživatele, právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, konkrétně pak souhlas Uživatele. Jinak se zpracování zakládá na oprávněném zájmu Poskytovatele podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je výše uvedený účel.

5.9. Cílení (targeting) a online marketing: Cílení v zásadě znamená přepínání a vypínání reklamních bannerů na webových stránkách https://behindstage.com/ přizpůsobených určitým cílovým skupinám. Cílem je zobrazit Uživatelům i Umělcům co nejatraktivnější bannery co nejindividuálněji. Poskytovatel přitom nejprve určí cílovou skupinu a následně dá poskytovatelům cílené reklamy za úkol zobrazovat reklamu určené cílové skupině. Poskytovatel v této souvislosti nezpracovává žádné osobní údaje, protože uvedené je od počátku prováděno anonymně. Pro lepší vymezení cílové skupiny Poskytovatel rozděluje různé druhy zákazníků do segmentů a umisťuje reklamy na různých portálech. Poskytovatel je rovněž velmi aktivní v oblasti online marketingu. To vše za účelem oslovení co nejvíce potenciálních Uživatelů a Umělců.

5.10. Doba zpracování. Osobní údaje jsou Poskytovatelem uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou k plnění jeho závazků z uzavřených smluv a k ochraně oprávněných zájmů Poskytovatele v souvislosti s provozováním webových stránek https://behindstage.com/ a s poskytováním Služeb. Poté co právní účel zpracování Osobních údajů odpadne, dojde ze strany Poskytovatele k jejich automatickému výmazu ve lhůtě 1 (jednoho) roku.

VI. S kým při zpracování osobních údajů Poskytovatel spolupracuje

6.1. Zpracovatelé a příjemci Osobních údajů. Poskytovatel je oprávněn využít služeb externích společností a osob, které pro Poskytovatele Osobní údaje zpracovávají nebo k nim mají přístup. Tyto osoby jsou příjemci Osobních údajů. Mezi takové společnosti a osoby patří:

6.1.1 společnost Nexmo Inc., se sídlem 23 Main Street, Holmdel, New Jersey 07733, Spojené státy americké;

6.1.2 společnost Stripe Technology Europe, Limited, reg. č.: IE599050, se sídlem 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Dublin, D01h104, Ireland;

6.1.3 společnost Google Ireland Ltd., se sídlem Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland;

6.1.4 společnost DigitalOcean, Inc., se sídlem 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013, Spojené státy americké

6.1.5 společnost Vimeo.com, Inc., se sídlem 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Spojené státy americké

6.1.5 společnost Hotjar Ltd., se sídlem Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta

6.2. Zpracování Informace o Zpracovatelích a příjemcích. Poskytovatel na žádost Subjektů Osobních údajů zaslanou na e-mailovou adresu [email protected] poskytne bližší informace o osobách zapojených do procesu zpracování Osobních údajů.

6.3. Zpracování v souladu s GDPR. Všechny osoby, které Poskytovatel zapojí do zpracování Osobních údajů, splňují požadavky podle GDPR. Všichni zaměstnanci Poskytovatele jsou při zpracování Osobních údajů povinni zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích, které budou zpracovávat při výkonu své pracovní činnosti.

VII. Poučení subjektů o jejich právech

7.1. Coby Subjekt Osobních údajů můžete vůči Poskytovateli uplatňovat níže uvedená práva v rozsahu a za podmínek uvedených v Kapitole III nařízení GDPR, a to prostřednictvím e-mailové adresy [email protected].

7.2. Vaše práva jsou následující

7.2.1 Právo Subjektu na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od Poskytovatele potvrzení, zda o Vás zpracovává osobní údaje. Pokud dochází ke zpracování Vašich Osobních údajů, tak máte právo získat k těmto údajům přístup a k získání informací např. o účelech a rozsahu zpracování, o kategoriích zpracovávaných Osobních údajů a o jejich zdroji. Rovněž máte právo požadovat kopii zpracovávaných Osobních údajů.

7.2.2 Právo na opravu: Máte právo na to, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil případné nepřesné Osobní údaje, které se Vás týkají.

7.2.3 Právo na výmaz: Pokud nastane některý z důvodů vymezených nařízením GDPR (např. Osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo dojde k odvolání Vašeho souhlasu), máte právo na to, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu vymazal Osobní údaje, které se Vás týkají. Toto právo se však neuplatní neomezeně, k výmazu nedojde např. pokud jsou údaje zpracovávány na základě právní povinnosti plynoucí z Aplikovatelných předpisů.

7.2.4 Právo na omezení zpracování: Máte právo na to, aby Poskytovatel omezil zpracování v případech vymezených nařízením GDPR. Jedná se např. o situaci, kdy budete popírat přesnost osobních údajů, a omezení bude probíhat po dobu, kdy Poskytovatel bude přesnost osobních údajů ověřovat.

7.2.5 Právo na přenositelnost údajů: V případě, že jsou Osobní údaje zpracovávány automatizovaně a na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na to, aby Vám Poskytovatel poskytl Vaše Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a také právo předat tyto údaje jinému Správci. Máte rovněž právo, aby Poskytovatel poskytl tyto údaje jinému Správci přímo, je-li to technicky proveditelné.

7.2.6 Právo vznést námitku: Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jsou tyto Osobní údaje zpracovávány, protože zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo protože je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele či třetí strany, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

7.2.7 Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování: Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se však neuplatní ve všech případech, např. pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a Poskytovatelem.

VIII. Předání osobních údajů do třetích zemí a mezinárodních organizací

8.1. Předávání Osobních údajů mimo EU. Poskytovatel je oprávněn do procesu zpracování zapojit i mezinárodní organizace a Zpracovatele, kteří se vyskytují v tzv. třetích zemích, tedy na území mimo Evropskou unii a potažmo Evropský hospodářský prostor. Vaše Osobní údaje budou předávány společnostem DigitalOcean, Close a MailChimp sídlícím ve Spojených státech amerických. Toto předávání je postaveno na prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí.

IX. Právo kdykoliv odvolat souhlas

9.1. V případech, kdy je zpracování Osobních údajů založeno na souhlasu, můžete tento souhlas jakožto Subjekt Osobních údajů kdykoliv odvolat.

9.2. Odvolání souhlasu, ale i jeho udělení, je Vaší svobodnou volbou, a Poskytovatel Vás k takovému jednání není oprávněn nutit, ani Vás jakýmkoliv způsobem postihnout. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním (tj. jeho odvolání nemá zpětné účinky).

X. Stížnosti

10.1. Máte právo kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů k osobě pověřené Poskytovatelem ochranou osobních údajů; kontaktní údaje takové osoby jsou uvedeny v čl. 3.3 nebo 4.2 výše.

10.2. Máte rovněž právo podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů k dozorovému úřadu. Příslušným dozorovým úřadem je pro Poskytovatele

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mail: [email protected]

XI. Poskytování osobních údajů z Vaší strany

11.1. V případech, kdy je poskytování Osobních údajů z Vaší strany zákonným požadavkem, máte povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Stejná situace nastává, pokud je Vaší povinností poskytnout osobní údaje na základě smlouvy uzavřené mezi Vámi a Poskytovatelem. Neposkytnutí povinných osobních údajů z Vaší strany může mít za následek uplatnění právních ustanovení uvedených v příslušném právním předpise, resp. smlouvě uzavřené mezi Vámi a Poskytovatelem.

XII. Zasílání obchodních sdělení

12.1. Poskytovatel je oprávněn zasílat Vám textové zprávy (SMS) na telefonní číslo uvedené v rámci registrace na webových stránkách https://behindstage.com/, obsahující obchodní sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, v platném znění. Toto oprávnění však vzniká pouze v případě, (i) že z Vaší strany nedošlo k jeho odmítnutí; nebo (ii) že Vámi byl poskytnut souhlas se zasíláním Obchodních sdělení. Máte možnost kdykoliv zasílání Obchodních sdělení odmítnout.

12.2. V případě, že projevíte svůj výslovný souhlas se zasíláním Obchodních sdělení týkajících se Služeb Poskytovatele, budou Vám Obchodní sdělení zasílána prostřednictví textových zpráv (SMS) na telefonní číslo uvedené v rámci registrace na webových stránkách https://behindstage.com/. Máte právo kdykoliv vzít souhlas se zasíláním obchodních sdělení zpět, a to postupem uvedeným v zaslaném Obchodním sdělení.

12.3. Vzhledem k tomu, že poskytování Služeb balíčku předplatného závisí do značné míry právě na zasílání textových zpráv (SMS) na telefonní čísla Uživatelů, dojde v případě zpětvzetí souhlasu s jejich zasíláním ke značnému omezení Služeb, které nebude přičitatelné Poskytovateli.

XIII. Cookies

13.1. Cookies: Pro pohodlné používání Služby, a za účelem umožnění některých funkcí, využíváme na různých místech webu tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči. Některé z nich jsou automaticky vymazány po zavření prohlížeče, jiné v něm zůstávají a pomáhají nám rozpoznat předchozí nastavení při Vaší další návštěvě (trvalé cookies). Změnou nastavení Vašeho prohlížeče můžete ovlivnit způsob zacházení s cookies a určit jejich přijetí v konkrétních situacích nebo obecně. Odmítnutí cookies může omezit funkčnost našeho webu.

Právní základ:
Jestliže zpracování Osobních údajů probíhá se souhlasem Uživatele, právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, konkrétně pak souhlas Uživatele. Jinak se zpracování zakládá na oprávněném zájmu Poskytovatele podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je výše uvedený účel. Podrobné informace týkající se používání cookies, včetně zpracovávaných Osobních údajů, jsou uvedeny ve zvláštním souboru dostupném na webové stránce https://behindstage.com/.

XIV. Rozhodné právo

Tyto Zásady se řídí přímo použitelnými předpisy Evropské unie a českým právem.

XV. Aktualizace Zásad

Poskytovatel je oprávněn průběžně tyto Zásady upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Zásad na webové stránce https://behindstage.com/. Pokud Poskytovatel provede změny Zásad, které bude považovat za zásadní a které budou vyžadovat udělení souhlasu Subjektu v souladu s platným právem, bude Poskytovatel informovat Subjekt prostřednictvím e-mailové adresy nebo textové zprávy (SMS) zaslané na telefonní číslo uvedené v rámci registrace na webových stránkách https://behindstage.com/ a případně si vyžádá souhlas Subjektu.

XVI. Závěrečné ustanovení

16.1. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

16.2. Tyto Zásady nabývají účinnosti jejich zveřejněním na webových stránkách https://behindstage.com/.

V Praze, dne 29. června 2021
Behind Stage s.r.o.
Poskytovatel